Jamara rekenen

 
 
 

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl). Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school misgaat, pakt Jamara aan.

 

 
Bij Jamara wordt er uitgegaan van de volgende punten:
 • eenduidige strategie 
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijk talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze automatiseren
 

 

 
 
Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij auomatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara ondersteunt het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.
 
Terug naar de basis 
Jamara gaat altijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of je kind toe is aan een volgend niveau.

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door je kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij Jamara is het de bedoeling dat je kind één keer per 3 tot 4 weken terugkomt om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau. 

 

 

De ogen omhoog en zoeken naar het antwoord: volkomen verkeerde manier om tot automatiseren te komen. Het geeft aan hoe een kind denkt. En om tot automatiseren te kunnen komen moet dat hoe echt heel anders. Bladzijden vol sommen oefenen, maar op de verkeerde manier blijven denken levert geen enkele verbetering op.

 

De eerste sessie
De eerste sessie is een "onderzoekssessie”. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:
 • vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • bespreken uitkomsten
 • bespreken doelen
 • opstellen plan van aanpak
 
Thuis
Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. Daarnaast moet er met het Jamara computerprogramma (Windows) gewerkt worden. Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen.